Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.zorgportaalrijnmond.nl. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

1.        Disclaimer

1.1    Zorgportaal Rijnmond besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zorgportaalrijnmond.nl. Onjuist- en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

1.2    De verstrekte informatie op de website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3    Zorgportaal Rijnmond kan niet garanderen dat de website foutloos of zonder technische gebreken functioneert. Zorgportaal Rijnmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Denk aan storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging bij het verstrekken van informatie of diensten door Zorgportaal Rijnmond of door gebruikers van Zorgportaal Rijnmond via  zorgportaalrijnmond.nl of andere elektronische weg.

1.4    Zorgportaal Rijnmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie vindt volledig plaats op basis van het eigen risico van de gebruiker. Zorgportaal Rijnmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Zorgportaal Rijnmond via deze website.

1.5    Zorgportaal Rijnmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Zorgportaal Rijnmond worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of van sites die verwijzen naar de site(s) van Zorgportaal Rijnmond. Zorgportaal Rijnmond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die zij aanbieden.

1.6    De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts en/of BIG-geregistreerde professional. Zorgportaal Rijnmond benadrukt dat u voor persoonlijk advies over uw gezondheid, behandeling of medicatie altijd contact moet opnemen met uw arts, specialist of apotheker.

1.7    De aangeboden informatie is gecontroleerd op betrouwbaarheid en de informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Geen van de informatie van zorgportaalrijnmond.nl mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgportaal Rijnmond.

1.8    De afnemer is verplicht aanwijzingen van Zorgportaal Rijnmond omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

1.9    Nederlands recht is van toepassing op dit disclaimer/privacy statement. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit disclaimer/privacy statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2.        Wijzigingen en vragen

2.1    Zorgportaal Rijnmond behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

2.2    Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u een e-mail sturen naar Zorgportaal Rijnmond via de contactpagina.